1. Leis An Lurgainn

2. An Caiora

3. Hi Horo, Tha Mi Duilich

4. An Cogadh

5. Mòrag, Sia Deug

6. Beartas Ghutham

7. Chan Eil Cùisean Mar A Bha

8. Taigh A' Mhisgeir

9. Mòrag

10 Thèid Mi Null

11. Màrig

12. Steòrnabhagh

13. Tilleadh Dhachaigh

14. Latha Eile

Latha Eile

£10.00Price